06 41 15 63 13

Bestuursrecht / Uitkeringen / Wmo

Ondernemers en particulieren komen op verschillende manieren in aanraking met het bestuursrecht. Stap Advocatuur adviseert en procedeert op alle facetten van het bestuursrecht.

Het bestuursrecht regelt de relatie tussen overheid en burger. In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Indien de aanvrager of een belanghebbende het niet eens is met de inhoud van een besluit kan hij in beginsel daartegen een bezwaarschrift indienen bij de overheid (lees bestuursorgaan). Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan kan tegen de beslissing op bezwaar een beroepschrift ingediend worden. Mocht de beroepsprocedure niet de gewenste uitkomst geven, kan hoger beroep worden ingediend.

Stap Advocatuur kan u bijstaan in een bezwaarprocedure of in een (hoger) beroepsprocedure. Als er sprake is van een spoedeisend belang kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter. U kunt bij ons terecht in kwesties over:

  • zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en PGB);
  • sociaal verzekeringsrecht (WIA, Ziektewet, WW, Wajong, boetes, terugvordering en stopzetting uitkering);
  • sociaal voorzieningenrecht (Participatiewet, IOAW, boetes, terugvordering en stopzetting uitkering);
  • subsidies;
  • horeca (drank-en horecavergunning, exploitatievergunning, aanwezigheidsvergunning, etc.);
  • dwangsom, bestuursdwang, intrekking vergunning, boete en sluiten van een woning of bedrijfspand;
  • ongeldigverklaring rijbewijs;
  • openbare orde;
  • openbaarheid van bestuur.

Neem voor vragen vrijblijvend contact met ons op.