06 41 15 63 13

Bouwen / Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Wilt u gaan (ver)bouwen of uw onderneming uitbreiden dan hebt u doorgaans een omgevingsvergunning nodig.

Ook hebt u een omgevingsvergunning nodig voor o.a. de volgende activiteiten:

 • het aanleggen of veranderen van een weg
 • het oprichten, wijzigen of veranderen van een inrichting (milieu)
 • verbouwen of slopen van beschermde monumenten
 • gebruik in strijd met bestemmingsplan (o.a. kruimelvergunning, binnenplanse ontheffing)
 • kappen van bepaalde bomen
 • aanleg inrit of uitrit
 • reclame-uitingen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is relatief eenvoudig. Belangrijk is echter om goed na te gaan of de vergunningaanvraag past binnen het vigerende bestemmingsplan, welke procedure (reguliere of uitgebreide) van toepassing is, wat het toetsingskader is voor de aanvraag en wat de beslistermijn op de aanvraag is.

De Wabo kent twee typen voorbereidingsprocedures:

1. de reguliere voorbereidingsprocedure
2. de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Welke voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd hangt af van wat er wordt aangevraagd, gewijzigd of ingetrokken. De hoofdregel is dat het verlenen, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning ingevolge artikel 3.7 Wabo met de reguliere procedure gaat. Valt het verlenen, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning onder artikel 3.10 Wabo, dan is de uitgebreide procedure van toepassing. Als de reguliere procedure van toepassing is en de beslistermijn van acht weken verstreken is, dan kunt u een vergunning van rechtswege hebben.

Stap Advocatuur kan voor u een quickscan uitvoeren. Wij onderzoeken dan of uw project valt binnen het bestemmingsplan, of u een omgevingsvergunning nodig hebt, wat voor soort aanvraag ingediend moet worden en aan de hand van welke procedure de aanvraag voorbereid moet worden. Is de aanvraag ingediend en de beslistermijn verstreken, dan kunnen wij nagaan of u een vergunning van rechtswege hebt en wat u in dat geval kunt doen richting de overheid. Is op uw aanvraag de reguliere procedure van toepassing en de omgevingsvergunning geweigerd, dan kunt u tegen de geweigerde omgevingsvergunning bezwaar maken. In een aantal gevallen wordt een vergunningaanvraag voorbereid met de uitgebreide procedure. Mocht de omgevingsvergunning worden geweigerd dan staat hiertegen beroep open. U slaat dus de bezwaarprocedure over.

Wordt aan u een omgevingsvergunning toegekend, dan moet u er nog wel rekening mee houden dat derde-belanghebbende kunnen ageren tegen de verleende omgevingsvergunning.

Stap Advocatuur begeleidt u graag bij het gehele traject van aanvraag tot bezwaar en (hoger) beroep. Ook kunt u bij ons terecht over:

 • terrasvergunningen
 • drank- en horecavergunningen
 • exploitatievergunningen
 • APV-vergunningen
 • overige vergunningen

Hebt u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.