06 41 15 63 13

Projectontwikkeling / bestemmingsplan

Wilt u een locatie (her)ontwikkelen en weten wat uw mogelijkheden zijn? Wilt u uw bedrijf verplaatsen naar een nieuwe locatie en weten of het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt voor uw bedrijfsactiviteiten?

Stap Advocatuur kan voor uw locatie een quickscan uitvoeren van het bestemmingsplan om te onderzoeken of uw beoogde project past binnen het bestemmingsplan. Indien tijdens de quickscan blijkt dat uw beoogde project in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, dan brengen wij voor u in kaart welke mogelijkheden u hebt om de strijdigheid op te heffen. Zo bestaat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning aan te vragen of een procedure te starten om het bestemmingsplan te wijzigen. Wij kunnen u ook adviseren en bijstaan bij het indienen van een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

Wordt u in uw leefomgeving geconfronteerd met een nieuw bestemmingsplan dat in voorbereiding is? Stap Advocatuur kan voor u nagaan of, en zo ja, welke belangrijke wijzigingen het nieuwe bestemmingsplan voor u meebrengt.

Wordt uw bedrijf wegbestemd door de gemeente? Wordt uw bedrijf door een bestemmingsplanwijziging beperkt in de bouwmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden? Of bent u het niet eens met een nieuwe ontwikkeling in uw leefomgeving? Stap Advocatuur kan voor u een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan en indien nodig in beroep gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hebt u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.